How to fix windows 7 won't shut down

thực trạng là từ bây giờ mlàm việc sản phẩm công nghệ lên dc khoảng chừng chừng 5' thì máy mình xuất hiện căn bệnh lạ